Okoljska politika

OKOLJSKA POLITIKA PODJETJA JE&GR d.o.o.

Okoljska politika je sestavni del kulture podjetja JE&GR d.o.o. Oblikujemo in izvajamo jo vsi zaposleni v podjetju. V vodstvu podjetja svojo zavezanost preprečevanju vseh vrst onesnaženja okolja prenašamo na vse zaposlene v podjetju ter vse poslovne partnerje. Svoja prizadevanja k celoviti kakovosti dokazujemo s sistemom kakovosti ISO 14001:2004.

  1. Izpolnjujemo zakonodajne, predpise, standarde in druge zahteve iz področja okolja.
  2. Zastavljamo si realne cilje in si prizadevamo za njihovo realizacijo.
  3. Zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, za doseganje trajne racionalne rabe energije, surovin in drugih naravnih virov.
  4. Dvigujemo ekološko zavest zaposlenih in poslovnih partnerjev z izobraževanji ter s pomočjo notranjega in zunanjega komuniciranja.
  5. Uspešnost podjetja ocenjujemo glede na postavljeno politiko iz varovanja okolja ter iščemo možnosti izboljšave, kjer je to mogoče.
  6. Vzdržujemo proces presojanja in pregledovanja sistema ravnanja z okoljem z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter večje učinkovitosti.
  7. Informiramo in sodelujemo z zainteresirano javnostjo do naših dejavnosti ter se odzivamo na vplive in pobude iz okolja.